Pomiary diagnostyczne kabli średniego napięcia SN

Pomiar wyładowań niezupełnych to jedna z najnowszych metod oceny stanu izolacji linii kablowych. Polega na wprowadzeniu regulowanej indukcyjności (cewka) do pojemności badanego kabla, w wyniku czego powstaje zjawisko rezonansu. Pomiar taki nie jest próbą probierczą, a więc nie ma możliwości uszkodzenia kabla podczas pomiaru.

Badania przeprowadzamy dla wszystkich typów linii kablowych, tj. kabli PE i XLPE, kabli olejowych oraz dla kabli mieszanych w zakresie napięć od 3 kV do 30 kV.
Badania wykonujemy dla kabli nowych oraz dla kabli będących w eksploatacji.

Dlaczego stosuje się diagnostykę WNZ?
 ogólna ocena stanu technicznego kabli w celu określenia potencjalnego czasu eksploatacji kabla, planowania prac konserwacyjnych i naprawczych
 kontrola jakości wykonania linii kablowej (kable nowe),
w szczególności montażu muf i głowic ( pomiar odbiorczy
i pomiar przed upływem okresu gwarancyjnego)
 Wykrywanie miejsc osłabienia izolacji i zmniejszenie liczby nieplanowanych wyłączeń